วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552

ไข่ใบน้อย

ในป่าแห่งหนึ่งมีแม่ไก่อาศัยอยู่กับลูกไก่ 5 ตัว และแม่เป็ดอาศัยอยู่กับลูกเป็ด 3 ตัว สัตว์ทั้ง 2 อาศัยอยู่ด้วยกัน ทุกๆวันแม่ไก่ และแม่เป็ดจะพาลูกๆออกไปหาอาหารเช้าพร้อมๆกัน วันหนึ่งในขณะที่แม่เป็ดและแม่ไก่พาลูกๆออกไปหาอาหารก็ไปเจอกับไข่ที่มีลายจุดสีดำ แม่ไก่จึงถามแม่เป็ดว่า"เป็นไข่ของใคร"แม่เป็ดก็บอกว่า"ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไข่ของใคร งั้นเดี๋ยวเราทั้งสองไปช่วยกันนับซิว่ามีไข่ลายจุดสีดำทั้งหมดกี่ฟอง"แม่ก่จึงนับว่า "1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 โอ้โหมีตั้ง 10 ฟองแหนะ"แม่เป็ดจึงถามแม่ไก่ว่า"เราจะทำอย่างไรกับไข่ลายจุดสีดำดี"แม่ไก่จึงบอกว่า"เราเอาไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านของเราก่อนสิ"ทั้งแม่เป็ดและแม่ไก่จึงช่วยกันนำไข่ลายจุดสีดำกลับบ้านอย่างปลอดภัย

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เพลง ทะเลแสนงาม

โอ้ทะเลแสนงาม ฟ้าสีครามสดใส
มองเห็นเรือใบ แล่นอยู่ในทะเล
พวกเรานับดูซิ นับดูซิมีกี่ลำ
พวกเราจงจำ เรือกี่ลำในทะเล
เฮ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วันที่5กุมภาพันธ์2552

วันนี้อาจารย์ สอนเกี่ยวกับการวางแผนการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มมีกี่คนแล้วให้สอนตามวัน โดยอาจจะจัดการสอนแบบวันที่ 1 สอนเกี่ยวกับลักษณะของหน่วย โดยการใช้เกณฑ์อย่างเดียว เช่น รูปร่าง ขนาดโดยมีการใช้คำถามการเปรียบเทียบ การนับวันที่ 2 สอนเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน่วยที่ทำ โดยอาจมีการทบทวนความรู้เดิมต่อเนื่องจากที่เราสอนเมือวานนี้ อาจใช้เพลงหรือนิทาน คำคล้องจอง หรืออาจจะใช้คำถามเช่น เมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยววกับอะไรเด็กๆ จำได้หรือเปล่ามีอะไรบ้างคะวันที่ 3 สอนเกี่ยวกับประโยชน์ของหน่วยที่ทำ โดยสอนผ่านนิทานที่สามารถบอกประโยชน์ของเรื่องที่ทำได้ หรืออาจจะพูดถึงประโยชน์และโทษของหน่วยที่

กิจกรรม

กิจกรรมคณิตศาสตร์
หน่วยไข่
กิจกรรมไข่หรรษา
วิธีดำเนินกิจกรรม
การนับ
1. นับจำนวนไข่ว่ามีกี่ฟอง
2. จัดประเภทและนับจำนวนไข่ว่ามีกี่ชนิด
3. นับตะกร้าที่ใส่ไข่ว่ามีกี่ใบ
4. นับสีของเปลือกไข่ว่ามีกี่สี
5.ให้เด็กนับรูปทรงของเปลือกไข่
ตัวเลข
1. นำตัวเลขตามจำนวนของไข่ที่นับได้มาใส่ในตะกร้าทั้งหมด
2. นำตัวเลขมาใส่ตามจำนวนของสีเปลือกไข่
3. ครูวางไข่ในตะกร้าแล้ว ให้เด็กหยิบตัวมาวางตามจำนวนของไข่แต่ละชนิด
การจับคู่
1. ครูให้เด็กจับคู่ตามสีของเปลือกไข่
2. ครูให้เด็กจับคู่ตามขนาดของไข่
3. ครูให้เด็กจับคู่ไข่ตามตัวเลขที่ครูกำหนด
การจัดประเภท
1.ให้เด็กบอกประเภทสี....ของเปลือกไข่
2.ให้เด็กบอกประเภทรูปทรง....ของไข่
3.ให้เด็กบอกประเภทไข่ที่มีขนาดเล็ก
4.ให้เด็กบอกไข่ที่มีรูปทรงกลม
การเปรียบเทียบ
1.เด็กสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของไข่
2.เด็กสามารถเปรียบเทียบผิวของเปลือกไข่
3.เด็กสามารถเปรียบเทียบขนาดของไข่แดง
4.เด็กสามารถเปรียบเทียบสีของไข่แดง
การจัดลำดับ
1.เด็กสามารถเรียงลำดับไข่จากเล็กไปใหญ่
2.เด็กสามารถเรียงลำดับตามน้ำหนักของไข่
รูปทรงและเนื้อที่
1.ให้เด็กสังเกตุรูปทรงและบอกว่าไข่ว่ามีรูปทรงกี่ประเภท
2.ให้เด็กวัดเส้นรอบรูปของเปลือกไข่(ดัวยลวดกำมะยี่)
3.ให้เด็กหาภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมมาใส่ไข่ตามขนาดของไข่
การวัด
1.ให้เด็กนำไม้บรรทัดมาวัดขนาดของไข่(ตามแนวตั้ง)
2.ให้เด็กวัดรอบนอกของเปลือกไข่ดัวยลวดกำมะยี่โดยการม้วนลวดรอบเปลือกไข่แล้วนำมาวัด
เซท
1.แผงไข่
2.ขนาด
3.รูปทรง
4.พื้นผิว
5.น้ำหนัก
6.สี
เศษส่วน
1.ให้เด็กแบ่งไข่ 2 ตะกร้าให้เท่าๆกัน
2.ให้เด็กแบ่งแยกไข่แต่ละชนิดออกจากกัน
3.ให้เด็กแบ่งไข่ดาวออกเป็นสองส่วนแล้วกินหนึ่งส่วนเรียกว่ากินไปครึ่งหนี่ง
4.ให้เด็กแบ่งไข่ดาวตามจำนวนของเพื่อน
การทำตามแบบหรือลวดลาย
1.สี
2.ขนาด
3.รูปทรง
4.พื้นผิว
5.น้ำหนัก
การอนุรักษ์
1.มีไข่ชนิดเดียวกันอยู่สองฟองใบที่หนึ่งทำไข่ต้ม ใบที่สองทำไข่ดาวแล้วให้เด็กเลือกไข่ที่คิดว่ามีปริมาณมากกว่า
2.ให้เด็กสังเกตและบอกว่าไข่ที่ใส่ในถ้วยหรือไข่ที่ใส่ในจานมีปริมาณมากกว่ากัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันนี้วันพฤหัสบดีที่18ธันวาคม2551

สิ่งที่เรียนวันนี้ หลักการสอนคณิตศาสตร์
1.สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
2.เปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณืที่ทำให้พบคำตอบด้วยตนเอง
3.มีเป้าหมายและมีการวางแผนอย่างดี
4.เอาใจใส่เรื่องการเรียนรู้และลำดับขั้นของการพัฒนาความคิดรวบยอด
5.ใข้วิธีการจดบันทึกพฤติกรรมหรือระเบียบพฤติการณ์ของเพื่อใช้ในการวางแผนและจัดกิจกรรม
6.ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เดิมของเด็ก
7.รู้จักใช้สถานการณ์ขณะนั้นให้เป็นประโยชน์
8.ใช้วิธีสอดแทรกกับชีวิตจริง เพื่อสอนความคิดรวบยอดที่ยากๆ
9.ใช้วิธีให้เด็กมีส่วนร่วมหรือปฎิบัติการจริงๆเกี่ยวกับตัวเลข
10.วางแผนส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ทันทีที่โรงเรียนและบ้านอย่างต่อเนื่อง
11.บันทึกปัญหาการเรียนรู้ของเด็กอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ใขปรับปรุง
12.คาบหนึ่งควรสอนเพียงความคิดรวบยอดเดียว
13.เน้นกระบวนการเล่นจากง่ายไปหายาก
14.ครูควรสอนสัญลักษณ์ตัวเลขหรือเครื่องหมายเมื่อเด็กเข้าใจสิ่งนั้นแล้วการเตรียมพร้อมให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์นั้นจะต้องฝึกให้เด็กได้มีพัฒนาการทางสายตาก่อนเป็นอันดับแรกถ้าหากเด็กไม่สามารถใช้สายตาในการจำแนกจัดแบ่งประเภทแล้ว เด็กก็จะมีปัญหาด้านการเรียนรู้กับคณิตศาสตร์ได้